die Garnisounsmusek ist wieder da, "télécran" No 38 vum 22.09.1979

← Retour aux articles de presse

22 sept. 1979