Artikel an der "Revue Musicale" vun der UGDA --- Generalversammlung

← Retour aux articles de presse

1 mars 2019

Generalversammlung 

Amicale Garnisounsmusek Dikrech 

Gutt Perspektiven fir en erfollegräicht Joer 2019 

Text: Romain Henrion / Foto A.Meyers 

Viru Kuerzem hat de Präsident Nico Castermans op d´General- versammlung vun der Garnisounsmusek op Gonnereng an den Eurotel agelueden. Hien huet d´Musikantinnen an d´Musikanten     fir hier Bedeelegung un deene verschiddenen Aktivitéiten vun    dem vergaangene Joer an och fir de Prouwebesuch gelueft.

E besonnesche Luef goung un den Dirigent Chris Schleck an       hien huet och besonnesch op déi gutt Zesummenaarbecht mat dem Comité higewisen.

An enger Gedenkminutt gouf un de fréiere President Louis    Schmitz geduecht, deen sech wärend 15 Joer mat groussem     Asaz fir d´Museksgesellschaft agesat huet.  

D´Sekretärin Liliane Theisen huet den ausféierlechen Täteg- keetsbericht virgeluet an huet besonnesch ervirgestrach, de      Gala-Concert, d´Concerten um Nationalfeierdaag, bei der Marche Internationale, fir den 120. Onofhängegkeetsdag vun de Philippinnen an och op der Kiermes vun Aal Dikrech. 

Erfreelech virun allem awer as datt 8 nei Musikantinnen resp. Musikanten konnten opgeholl gin, sou datt mat Erfolleg an d´Zu- kunft gekuckt ka gin. 

D´Madame Margot Bühlmann huet eng gutt a gesond Finanz- situatioun am Keesebericht presentéiert. 

Fir 2019 lafen déi üblech Aktivitéiten, et as awer och eng Rees op de KEUKENHOF virgesin, verbonne mat engem Besuch vum André Rieu zu Maastricht. 

Et as och fir den 19.Oktober e Concert fir de 40.Gebuertsdag vun der Amicale Garnisounsmusek geplangt, wou d´Harmonie RSP Athus an den AWACS-Orchester optriede wäerten. 

Zum Schluss vun der Versammlung konnt den UGDA-Vertrieder Romain Henrion, zwee aktiv Memberen auszeechnen, eng Selwer-Medaille fir 20 Joer fir d´Margot Bühlmann, an de Sylvain Müller mat der Gold-Medaille Grand-Duc Adolphe fir 60 Joer. Bravo un Iech Alleguerten. 

Den neie Comité setzt sech zesummen aus folgende Memberen: Nico Castermans, Fernand Diederich, Liliane Theisen, Margot Bühlmann, Gast Goerend, Mario Daubenfeld, Frazer Alexander a Jean-Paul Kinnen.