Mer sichen

Dat hei as dach secher eppes fir dech:

 • wann's du interesséiert bass, fir mat aneren zesummen ze musizéieren, och wann s du schon eng Zäit keen Instrument méi am Grapp has,
 • wann's du virwetzeg bass wat mir fir phantastesch musikalesch Iddien hunn,
 • wann's du gäre bei ausgefale Concert'en derbei wëlls sin,
 • wann's du wëlls mat Musikanten aus dem ganze Land zesumme spillen,
 • wann's du och eemol bei méi héiche Feierlechkeete, wéi z. B. bei Fester vun Ambassade wëlls derbei sin,
 • wann's du wëlls demokratesch matbestëmme, wéi ee Galaconcert soll ausgesinn a wat do soll gespillt gin,
 • wann ett dir Spass mecht, fir mat Leit vun allen Altersgruppen eppes ze ënnerhuelen, och wann's du nett ëmmer Zäit hues:  DANN AS D'GARNISOUNSMUSEK DÉI RICHTEG MUSEK FIR DECH

  D'Garnisounsmusek ass keng Musek wéi eng aner. Obschon ee ganze Koup eeler Musikanten do matmaachen, gin ett och jonk Leit, dienen ett Spaass mecht fir bei eis matzespillen. Mee Allegguerten hun se vill Freed bei eis a spille gutt Musek. A wéi de Numm vum Veräin et schon undeit: Amicale vun der Garnisounsmusek, gett d'Frënnschaft ganz grouss geschriwwen, souwuehl während de Prouwen an de Concert'en as wéi och virdrun an duerno.

  Zanter ganz kuurz as den Guy Thill den Dirigent vun dier Musek. Hien huet schon eng Kéier mat der Lënster Musek bewisen, dass eng einfach Musek och kann interessant an ausgefale Concert'e spillen, déi vill Nolauschterer ugezun hunn. Zesumme mat all de Membere vun der Garnisounsmusek wäerten och déi nächst Concert'e vu der Garnisounsmusek eppes ganz Spezielles gin.

  Du kanns gären an eng Prouw lauschtere kommen, fir der ee bessert Bild ze maachen. A wann s du ee Frënd kenns, diem dat heiten och kënnt Freet maachen, da gëff him déi Informatioun hei weider.

  Eis Prouwe sin am Rollengergronn an zwar ëmmer mëttwochs owes vun 8 bis 9.45 Auer. Mir fänken erëm den 19. Oktober mat eise Prouwen un.

  Du géifs eis eng grouss Freed maachen, wann s du dech elo ugesprach fills, mee op der aner Säit wiere mier och frou, wann s du dat hei géifs un all deng Frënn a Bekannte géifs weiderginn.


  Secrétariat: Liliane Theisen, 10, am Becheler, L-7213 Bereldange, Tél.: 691 330905, info@garnisounsmusek.lu